Medlemskap ansökan

( Ansökan på pappersblankett HÄR )

Har du frågor om den digitala ansökan kontakta lena wyrner HÄR

Kc arbetar för att förbättra Dina villkor som professionell konstnär och vara ett stöd i det praktiska arbetet och kontakten med beställarna. Du kan vända dig till oss med Dina frågor. Du behöver kanske rådgöra med någon innan Du skriver ett kontrakt eller undrar var Du skall få tag i olika material.

Medlemsavgift för att vara medlem i Kc-syd är 200 kr för 2017 betalas till pg 96 47 15 -7

Invalskriterier
För medlemskap i Kc krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesverksamheten sker utifrån nedanstående uppfyllda meriter och sammanvägs med regionstyrelsens bedömning av den sökandes arbeten.
A. Konstnärlig högskoleutbildning. (5 år)
B. Finns ej högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-4) och omfatta minst fem år.
1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal. Tid och plats anges.
2. Jurybedömd utställning. I jury skall ha medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.
3. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommitté. I inköpskommitté skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.
4. Tilldelad offentlig kvalificerade utsmyckningsuppdrag, eller pris i tävlingssammanhang, (tävlingsregler enl.KRO:s rekommendationer). Uppgifterna skall verifieras.

Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde. (T.ex. annan kvalificerad utbildning, antagen av Sveriges Bildkonstnärsfond, konsult-uppdrag, projektmedverkan, samlingsutställningar, pedagogiska uppdrag, lärling, m.m.). Uppgifterna skall verifieras.

Råder tveksamheter vid bedömningen av de inlämnade uppgifterna kan regionstyrelsen erfordra arbetsprover. Enl. KC:s stadgar 95 01 2

 
Medlemsansökan
Namn*
Personnummer*
Adress:*
Postnummer*
Postadress*
Telefon bostad
Telefon arbete
e-post
Hemsida adress
Jag söker medlemskap i egenskap av: ( ex målare, skulptör, osv)*
Medlemskap i konstnärsorganisation:
För medlemskap i KC krävs att den sökanden är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesmässighet sker utifrån nedanstående ifyllda meriter och sammanvägs vid regionens bedömning av den sökande. Innan ansökan bör Du ha tagit del av gällande anslutningskriterier. OBS! För att ansökan ska behandlas skall 100:- betalas in på KcSyds pg-konto 96 47 15 - 7
KONSTNÄRLIG UTBILDNING
A1 KONSTHÖGSKOLA. I kombination med någon av nedanstående punkter (B1-6) krävs för inval.
A1 Ladda upp kopia av avgångsintyg från Konsthögskola i pdf-format
A2 ANNAN KONSTNÄRLIG UTBILDNING. (kan i förekommande fall vägas in som merit vid lång yrkeserfarenhet)
A2 ladda upp kopior av avgångsintyg i pdf-format
B ÖVRIGA MERITER. Saknas formell högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-6) och omfatta en tid av minst 5 år.
B1 SEPARATUTSTÄLLNING. I någon seriös utställningslokal (Galleri, kommunala salonger, annan lokal) Tid och plats anges
B1 Ladda upp lista i pdf-format
B2 JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING. I jury skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Tid, plats och jury anges
B2 Ladda upp lista i pdf-format
B3 GRUPP OCH SAMLINGSUTSTÄLLNING. I någon seriös utställningslokal (Gallerier, kommunala salonger, annan lokal) Tid, plats anges
B3 Ladda upp lista i pdf-format
B4 INKÖPT av statlig (Statens Konstråd), landsting, kommunal eller museums inköpskommitté ( i kommittén ska yrkesverksam konstnär ha medverkat) Ange köpare
B4 Ladda upp lista i pdf-format
B5 Tilldelad offentliga kvalificerade GESTALTNINGSUPPDRAG eller pris i tävlingssammanhang (Tävlingsregler enl. KRO:s rek) Verifiera uppgiften
Uppdrag Statens Konstråd
B6 ANNAN KONSTNÄRLIG YRKESVERKSAMHET man vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna B 1-5, kan meritera till inträde. ( Ex annan kvalificerad utbildning, konstnärliga experiment, konsultuppdrag, projektmedverkan, pedagogiska uppdrag, lärling m m ) verifiera uppgifterna
Ersättning eller bidrag från Bildkonstnärsfonden, samt eventuellt övriga stipendier
Ladda upp 5 st bilder i jpg, jpeg eller PDF-format Största mått på längsta sidan: 1000px
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Om du blir Medlem kommer vi att lägga ut ditt namn och din adress på vår hemsida i Medlemsregistret, detta godkänner du i och med denna ansökan. Skriv i Meddelanderutan om du av någon anledning inte vill synas på vår hemsida. Råder tveksamhet vid bedömningen av inlämnade uppgifter kan invalsnämnden erfordra ytterligare arbetsprover.
MEDDELANDE

GLÖM INTE att betala ANSÖKNINGSAVGIFTEN på 100:- till pg 96 47 15 - 7 annars kommer din ansökan inte att behandlas!

Jag är inte en robot: