Arkiv för april 2017

Månad: april 2017

(X)sites Sjuhäradsrundan och längs Kattegattleden

Sista ansökningsdatum för (X)sites Kattegattleden är ändrad till 19 maj

 
(X)sites Sjuhäradsrundan och längs Kattegattleden blir  utställningar med platsspecifik temporär konst i landskapen längs cykelleder.
(X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projekten präglas i alla dess
delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.
 Läs mer HÄR
och  HÄR

Gestaltningsuppdrag i Östersund

Intresseanmälan – konstnärlig gestaltning ombyggnation av Storsjöteatern

Välkommen med intresseanmälan för konstnärligt gestaltningsuppdrag vid ombyggnation Storsjöteatern i Östersund, inkommen senast 2017-05-02

Denna förfrågan annonseras via Konstpool samt sprids genom riktade utskick via länskonstkonsulenterna, KC och KRO, AF Kultur/Media.

Bakgrund
Östersunds kommun bygger ut och uppdaterar Storsjöteatern vid Stortorget för att tillgodose lokalbehov för talteater, dans, musikal, el-förstärkta akter och fullskaliga operauppsättningar. Dessutom ska föråldrad scenteknik åtgärdas, ny tillgänglighets- och brandskyddslagstiftning efterlevas och ytskikten i fastigheten åtgärdas.

Storsjöteaterns placering och utformning
Storsjöteatern ligger centralt i Östersund utefter Stortorgets västra sida. Den byggdes under mitten av 1970-talet, invigdes 1978 och har många fina inslag från den då rådande arkitekturstilen. Huvud-entrén vänder sig mot Stortorget men det finns också en entré vid Storgatan nittio grader mot torget.

Teaterbyggnaden har stora fönster utmed torget. Innanför dessa fönster kommer till höger, sett utifrån, biljettkassa och entréramp att byggas. Till vänster, ovan entrétrappan finns en barser-vering med sittplatser framför, närmast fönstren. Sittplatserna ska fortsätta vidare in i glaskuben som byggs till. I den glaskuben ska en liten scen placeras för mindre framträdanden.

Direkt till vänster innanför huvudentréns dörrar går en trappa ned till garderoberna. Från garderoberna går en svängd sluttande gång vidare ned till Studioscenen och konferensrummen. Väggen är lång och vitlackerad. I hörnen finns nischer med belysning där vita kvinnoskulpturer varit placerade bakom glas.

Tidplan
Byggarbetet igångsätts redan tisdag 2 maj och ska vara färdigt 1 december 2017.
Din intresseanmälan ska vara inne 2 maj 2017.​
Urval för skissuppdrag görs 3 maj 2017
Skissförslag ska vara inne 22 maj 2017
Skissförslagen presenteras för presidiet 23 maj 2017
Skissförslagen presenteras för Storsjöteaterns konstråd 23 maj 2017 som gör förslag till politikerna
Politikerna i Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut och de som fått skissuppdrag underrättas.

Uppdraget
Uppdraget kan bestå av en eller två delar. Den viktigaste delen är den stora glaskub som kommer att utgöra en del av teaterns utbyggnad mot Storsjön. Denna del förlänger teaterns långa rad med stora fönster ut mot torget. Golvytan blir 4,5 m parallellt med torget och 5,5 m djup utefter Storgatan. Takhöjden blir 6 m. I kuben vill kommunen att något inspirerande intressant placeras som kan ses från torget under dygnets olika ljusförhållanden.

Den andra delen som skulle vara föremål för konstnärlig gestaltning är den långa svängda gången ned till Studioscenen och konferensrummen.

Kostnadsram
Kostnadsramen för gestaltningarna som helhet är 500 000 kronor (exkl moms). Beloppet ska omfatta planering och genomförande, montering och transporter, ev medhjälpare, försäkring och alla andra kringkostnader. En konstnär kan tilldelas ett eller båda delarna av uppdraget.

Kvalificering och urval
• Sökande ska vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke,
• ha konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet,
• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt,
• ha möjlighet att avsätta arbetstid för genomförande av uppdraget inom bestämd tid samt
• ansvara för verkets framtida hållbarhet
Kontroll enligt Skatteverkets blankett SKV4820 kommer att göras innan beslut i urvalsprocessen tas.
Inlämnade intresseanmälningar granskas av en mindre urvalsgrupp bestående av konstnärlig rådgivare och konstansvarig. De ansökningar som bedöms ha bäst kvalifikationer utifrån det konstnärliga uttrycket, estetisk kvalité på referensobjekt, materialval och tekniska lösningar vid dessa arbeten tas vidare till Storsjöteaterns konstråd.

Storsjöteaterns konstråd består av konstnärlig rådgivare, konstansvarig, kultursamordnare, byggets projektledare, arkitekt samt representant för brukare. Dessa kommer att utvärdera de utvalda ansökningarna och fördela 3 – 4 skissuppdrag genom beaktande av följande aspekter:

• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, platsens identitet
• symbolvärde för verksamhet
• materialval och tekniska lösningar
• brukarperspektiv
• angivna referensers svar om tidigare utförda gestaltningsuppdrag; tidsaspekter, verkets hållbarhet, arbetsmiljöfrågor såsom säkerhetstänkande och samarbetsförmåga.

Du som inte tidigare gjort intresseanmälan för gestaltningsuppdrag till Östersunds kommun ska bifoga:
• Bilder på 5-10 representativa verk
• Information, beskrivning och bilder för 1-3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade gestaltningsuppdrag och namn på referenspersoner för dessa objekt.
• Meritförteckning/CV och kontaktuppgifter
• Namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydligt framgå
• Hänvisning till webbsida.

Observera att vi inte frågar efter skissförslag i detta skede.

Beslut om urval fattas senast 2017-05-03.
Samtliga sökande underrättas via e-mail, preliminärt 2017-05-03.

Skissförslag
De som valts ut utifrån urvalsprocessen kommer att inbjudas att inkomma med skissförslag. Villkor för inlämnande, ritningar och övrig relevant information om uppdraget skickas ut till de utvalda konstnärerna. Dessa får göra utförliga förslag med tydlig budget. För skissarbetet ersätts de med ett arvode på 30 000 kr exklusive moms. Av dessa väljs sedan den eller de som får ett uppdrag.

Bedömning av inkomna förslag görs av Storsjöteaterns konstråd (Kultur och fritidsnämnden samt övriga delaktiga politiker), genom beaktande av följande aspekter:

• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, kommunens identitet
• symbolvärde för verksamheten och kommunen Östersund
• materialval, tekniska lösningar och genomförbarhet
• hållbarhet och kringlösningar
• brukarperspektiv
• drift och underhållsaspekter, miljöhänsyn

Beslut om gestaltningsuppdrag kommer att fattas senast 2017-05-30

Arbetsmöten med arkitekt och byggherre kommer att erbjudas under perioden fram till och med den konstnärliga gestaltningens färdigställande.

Ansökan
Intresseanmälan skickas med post till

Östersunds kommun
Kultur och fritidsnämndens kansli
Rådhuset
831 82 Östersund

Märk kuvertet ”Storsjöteatern”

Sista dag för intresseanmälan är 2017-05-02.
Anmälningar som inkommer efter ovanstående datum beaktas inte.

Kontaktperson:
Konstansvarig Cathrine Johansson 063 14 31 27, cathrine.johansson@ostersund.se

En konferens om konstnärliga gestaltningar i offentliga rum Ronneby 23 maj

1% till konsten?

En konferens om konstnärliga gestaltningar i offentliga rum

Vad står det i Lagen om offentlig upphandling när det handlar om konsten i våra offentliga rum? Hur arbetar man i en konstreferens- grupp och måste konstsakkunniga vara del av den? Vilka roller har beställaren, konstkonsulten och konstnären? Vilka riktlinjer nns det för förvaltning av konsten i det offentliga rummet? Kan man kasta konst?

Hur skriver man ett anbud som konstnär? Var hittar man uppdragen? Vilka upphandlingsportaler nns det?

Dessa och många era frågor får du svar på under konferensen 1% till konsten.
Dagen bjuder på konkreta råd och tips för dig som arbetar med, eller vill börja arbeta med, konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Konferensen vänder sig till konstnärer, konsthallar, konstansvariga, kulturchefer, stadsplaneringsavdelningar upphandlingsavdelningar, stadsarkitekter, planarkitekter, kommunala bostadsbolag, tekniska kontor och politiker.

       Anmälan

Din anmälan vill vi ha senast 12 maj via online- länken:

Konferensen är gratis för deltagare som arbetar i Blekinge. För deltagare från andra län kostar konferensen 300 kr.
Om du är anmäld och inte kommer debiterar vi dig 300 kr. För att slippa avgiften måste du avboka senast en vecka före konferensen.

Vid frågor om konferensen kontakta Torun Ekstrand, Konst i Blekinge torun.ekstrand@regionblekinge.se

      Program