Konstnärscentrum Syd

Kategori: Konstnärscentrum Syd

Ett ljus i höstmörkret.

Nu har den preliminära sammanställningen av värdet av vår arbetsskapande verksamhet genomförts. Varje år är det lika spännande eftersom ingen har det exakta resultatet. Man gissar lite och funderar över marknadsläget.

Vårt resultat för år 2014 är dock mycket glädjande. Det sammanlagda värdet på uppdrag och ersättningar av olika slag är: 8,2 miljoner, och vi har sysselsatt 56 konstnärer.

Vi kan i all anspråklöshet konstatera att vårt arbetssätt är effektivt och inriktat på resultat. Något som delvis skiljer oss från andra regioner och oganisationer verksamma på marknaden. Det känns extra tillfredsställande eftersom vi i stort sett är den enda organisationen som arbetar för att konstnärer skall få uppdrag i någon form.

Det känns också tillfredsställande att vi kan rapportera så goda resultat till dem som stöder oss med  verksamhetsbidrag eller projektbidrag. Det gäller framför allt region Skåne och region Södra Småland.

KCSyd kommer naturligtvis att fortsätta med samma arbetsskapande metoder. Organisationsledningen kommer dock att se delvis annorlunda ut efter nästa årsmöte. Det är tre styrelsemedlemmar som kommer att sluta och jakten på nya krafter har börjat. Dock kommer flera av ”de gamla” att kvarstå med projekt för KCSyd i en eller annan form.

Vår inre verksamhet går för närvarande ut på att utnyttja tillfället till en genomgång av organisationen och förhoppningsvis åstadkomma förbättringar.

Allt kommer att redovisas på kommande årsmöte.

Staffan G-son Lind, ordförande KCSyd

Statistik, kcsyd.se

statestik-1024x852

 

Från 2008 till 2014 har träffarna på kcsyd.se ökat med nästan 100 % om året

Det verkar som att Kc-Syds hemsida börjar fylla en funktion. Birgitta lägger hela tiden upp nya upphandlingsobjekt, vi har blivit  bättre på att informera om KC-Syds projekt och vi har ambition att förbättra oss ytterligare.

Vi tar gärna emot idéer från anslutna konstnärer och uppdragsgivare om hur vi kan bli bättre.

Verksamhetsplan 2013 – 2014 Konstnärscentrum Syd

Efter  ännu ett framgångsrikt år (2012) där resultaten ökat ännu en gång till respektingivande 8,3 miljoner kan vi se framtiden an med tillförsikt.  Moln saknas emellertid inte vid horisonten.

Storleken på resultaten och storleken på insatserna är helt beroende av våra resurser. Vi kan tydligt se att resultaten ökar relativt insatserna. Eftersom det handlar om uppdrag och arbetstillfällen för en utsatt grupp kulturarbetare känns det inte tillfredsställande att vi skall gå ”i taket” resursmässigt. Det handlar alltså om att köpa mer information och mer telemarketing, fler konsultmöten och resor, fler konsultskissbidrag. I våra anslagsäskanden finns just sådana kostnader inräknade.

De resultat KCSyd gjort under 2012 talar sitt tydliga språk. Våra arbetsmetoder är riktiga och kostnadseffektiva. Det framstår också tydligt att det är just vår upphandlingskompetens som blivit allt mer avgörande. Våra konsulter har genomfört många olika upphandlingar inom vår region. Det blir allt viktigare att vi som organisation och våra konsulter får sköta dessa processer. Vi garanterar nämligen att det konstnärliga perspektivet och konstnärens villkor alltid finns med i första rummet.

Vi har fortfarande en utmaning vad gäller marknadsföringen av vår organisation och  våra arbetsmetoder framför oss. Vi har 2 sådana projekt i pipeline.

  •  Det första är en kommunikatör som kan hålla samman våra nätverk, upprätthålla kundkontakter, marknadsföra KCSyd, sköta hemsidan och kommunicera våra resultat och arbetsmetoder gentemot press och media. Här tänker vi oss ett samarbete med AF-kultur i Malmö, som för övrigt redan inletts.
  •  Det andra projektet är ett filmprojekt som vi tänker oss skall vara ett viktigt verktyg i marknadsföringen och även utgöra en naturlig del i utställningsverksamheten. Detta med rörliga bilder både för visning och hemsida kan verkligen få effekt. Filmen (erna) kommer att följa ett antal gestaltningspreojekt utifrån olika perspektiv.
  •  Vi fortsätter och utvecklar våra 1%-projekt. Det handlar helt enkelt om informationsprojekt till kommuner. Det  handlar om offentlig konst, finansiering genom 1%-regeln och upphandlingproblematiken. Vi driver för närvarande två stycken sådana. Ett i Region Skåne och ett i Region Södra Småland. Dessa projekt kommer att  avslutas under 2014 och men får troligen utvecklas vidare i en eller annan form. Informationsbehovet på kommunal nivå är mycket stort.
  • Dessa kommunprojekt ligger utanför den ordinarie uppdragsförmedlingens budget.
  •  Vi konstaterar att det finns ett stort utbildningsbehov i konstnärskåren vad gäller upphandlingar, hur anbud skall se ut, portfolio uppbyggnad och annat inom området. Arbete pågår för att organisera en sådan utbildning tillsammans med AF-kultur i Malmö. En sådan kurs måste upphandlas och kan i bästa fall genomföras under våren 2014. Det blir en normal arbetsmarknadskurs finansierad av AF.
  • Våra insikter i upphandlingens labyrinter har gett oss stora möjligheter att identifiera problem och även att komma med lösningar. Vi kommer att engagera oss i utvecklingen av annonseringssystem tillsammans med andra. Bland annat undersöker vi om ett samarbete kan inledas med ”Konstpoolen”. Det är helt tydligt att just konsten och konstnärens perspektiv måste vara normgivande och att hänsyn tas till detta.. Lagstiftningen är ju inte direkt anpassad till upphandling av offentlig konst. Vi kommer att samla våra konsulter till genomgångar omkring detta under våren. Samtidigt kommer de medlemmar som vill marknadsföra sig genemot konsulterna att få tillfälle till portfoliovisning.
  • Skapande skola innebär ingen särskild projektverksamhet för 2013 – 2014. Vi väntar på att utredningsresultat skall förverkligas och att vår roll i en ny plattform i Skåne skall klarna. Normal förmedling genom hemsida och andra förmedlingsinsatser kommer att genomföras.

Vår ekonomiska situation och vår budgetpolicy visar klart att vi behöver ökade resurser för den ordinarie verksamheten. Som berörts ovan så är resultaten beroende av detta. Skall vi öka resultaten måste helt enkelt mer resurser tillföras. Vår projektverksamhet berörs inte normalt sett i samma grad. Projekt skall vara finansierade till 100% på annat sätt.

Vi har som framgått ett antal viktiga arbetsområden att ägna oss åt. Vi har en synnerligen kompetent, arbetande styrelse som borgar för goda resultat.

Ökade resurser betyder fler konstnärer i arbete och mer konst i det offentliga rummet.

Staffan G-son Lind, ordförande KCSyd

Nytt år

nytt-år

Vi lägger nu ännu ett framgångsrikt år till handlingarna.

Ansökan till KUR, angående resurser 2013, har just skickats in och därför är preliminära siffror  nu aktuella. Preliminära innebär i detta fall att siffrorna möjligen kommer att räknas upp. Vi vet att ett par riktigt stora gestaltningsprojekt ligger i ”pipeline” men de kommer att hänföras till år 2013.
Förutom den ordinarie verksamheten har vi drivit ett projekt i Kronoberg med besök i alla kommunerna för att diskutera 1%-regeln. Detta arbete fortsätter under 2013 och resurser har ställts till vårt förfogande.
I region Skåne kommer vi att genomföra ett liknande projekt under 2013 och det har vi också fått extraresurser till.
1%-regeln är den enskilt viktigaste frågan vi för närvarande driver. De flesta kommuner har inte beslut, eller alternativt har men använder det inte. Vår målsättning är naturligtvis att alla skall fatta beslut om 1% till offentlig konst, och att arbetsmetoderna är godtagbara ur vårt perspektiv.

Om vi lyckas driva på denna utveckling betyder det att vår arbetsmarknad ökar och att behovet av KC och vår kompetens, inte minst vad gäller upphandling, också ökar.

 Preliminära resultat 2012
Vi har engagerat, vilket betyder: förmedlat uppdrag, konsultuppdrag, föreläsning, konstprojekt, idéskissbidrag, projektledning o arbete.
158 konstnärer, fördelat på:  86 kvinnor och 72 män.
Det ekonomiska värdet av detta:
8 079 825 :-, fördelat sålunda:  5 751 035 till kvinnor och  2 328 790 till män.

Det samlade resultatet för KC i hela landet är 15,7 miljoner. Vi åstadkommer alltså ungefär hälften. Det känns naturligtvis mycket tillfredsställande. Det som inte känns tillfredsställande är att det finns så många duktiga konstnärer som inte får möjlighet att utföra offentliga gestaltningar. Men vi jobbar på det.

 Gott Nytt År
Önskar KCSyd, genom Staffan G-son Lind, ordförande.