Policy och handlingsprogram mot trakasserier

Konstnärscentrum Syd         januari 2018                   länk HÄR

 

Policy mot sexuella trakasserier

Konstnärscentrum Syd ser allvarligt på alla former av trakasserier och kränkningar. 

Vi ska ha en förening helt fri från sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Vi värnar om en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där alla har lika rätt och värde. 

Det främjar arbetslusten och det konstnärliga resultatet.

Styrelsen är ansvarig att omedelbart agera när de blir vittnen till eller får information om misstänkt 

kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.

Alla medlemmar har ansvar att säga ifrån/markera att det inte är ett önskvärt beteende genom att 

antingen vända sig direkt till den personen eller omgående informera styrelseledamot om beteendet 

upplevs som kränkande.

Alla medlemmar har ansvar för att uppträda på ett bra och respektfullt sätt mot varandra.

När problem/misstankar uppstår – vad gör jag?

Om du utsatts för kränkande särbehandling eller trakasserier ska du i första hand vända dig till 

styrelse/styrelseledamot 

Styrelsen måste omedelbart utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som behövs för att kränkningar och trakasserier ska upphöra. 

Ärenden om kränkningar och sexuella trakasserier behandlas alltid konfidentiellt. 

Via styrelsen kan du snabbt få stöd och hjälp. 

Åtgärder och sanktioner

Följande kan bli aktuellt om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier har ägt rum:

handlingsplan

tillsägelser

skriftlig erinran

uteslutning ur föreningen

Definitioner

Kränkande särbehandling: 

handlingar som riktas mot en eller flera medlemmar på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller 

att medlemmen/medlemmarna ställs utanför föreningens gemenskap.

Trakasserier: 

ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier: 

ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Exempel på kränkande särbehandling och trakasserier

Till exempel när någon:

säger eller gör något som blir förlöjligat

blir behandlad som luft

får oönskade förslag med sexuell anspelning eller blir tafsad på

via sociala medier eller sms får meddelanden eller bilder som kan uppfattas

som kränkande eller förnedrande

blir kallad för elaka saker inför andra

får arbetet försvårat eller saboterat

blir förföljd, hotad eller utsätts för sådant som skapar rädsla