Medlemskapsansökan

(Ansökan på pappersblankett här)

Har du frågor om den digitala ansökan kontakta Gitte Eidslott.

Kc arbetar för att förbättra Dina villkor som professionell konstnär och vara ett stöd i det praktiska arbetet och kontakten med beställarna. Du kan vända dig till oss med Dina frågor. Du behöver kanske rådgöra med någon innan Du skriver ett kontrakt eller undrar var Du skall få tag i olika material.

Medlemsavgift för att vara medlem i Kc-syd är 100 kr och betalas till pg 96 47 15 -7

OBS! Håll måttet (1000px som störst längd eller bredd) på bilderna annars går det inte att ladda upp.

Invalskriterier
För medlemskap i Kc krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesverksamheten sker utifrån nedanstående uppfyllda meriter och sammanvägs med regionstyrelsens bedömning av den sökandes arbeten.
A. Konstnärlig högskoleutbildning. (5 år)
B. Finns ej högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-4) och omfatta minst fem år.
1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal. Tid och plats anges.
2. Jurybedömd utställning. I jury skall ha medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.
3. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommitté. I inköpskommitté skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.
4. Tilldelad offentlig kvalificerade utsmyckningsuppdrag, eller pris i tävlingssammanhang, (tävlingsregler enl.KRO:s rekommendationer). Uppgifterna skall verifieras.

Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde. (T.ex. annan kvalificerad utbildning, antagen av Sveriges Bildkonstnärsfond, konsult-uppdrag, projektmedverkan, samlingsutställningar, pedagogiska uppdrag, lärling, m.m.). Uppgifterna skall verifieras.

Råder tveksamheter vid bedömningen av de inlämnade uppgifterna kan regionstyrelsen erfordra arbetsprover. Enl. KC:s stadgar 95 01 2