Stadgar

Stadgar för Konstnärscentrum, antagna 26 april 2005

§ 1 Konstnärscentrum (nedan kallad KC) är en ideell förening, med ändamål att tillvarata de

yrkesverksamma konstnärernas arbetsmarknadsintressen.

KC skall aktivt verka för att skapa arbets- och inkomsttillfällen, utveckla konstnärernas

arbetsområden samt verka för att de resurser som finns hos konstnärerna tillvaratas.

KC skall utgöra ett stöd i det praktiska arbetet med konstärenden.

§ 2 KC skall huvudsakligen verka genom fem självständiga regioner: KC-nord, KC-mitt, KCöst,

KC-väst och KC-syd.

Regionerna samordnar sin verksamhet genom en särskild huvudstyrelse.

Huvudstyrelse består av de fem regionsordförandena eller annan styrelseledamot från regionen.

§ 3 Huvudstyrelsen

Det åligger huvudstyrelsen att besluta i för KC gemensamma ärenden, såsom

– centrala anslagsäskanden samt fördelning av erhållna medel till regionerna

– att företräda KC gentemot rikstäckande myndigheter samt organisationer inom kultursektorn

– att samordna regionala projekt efter behov

– att svara för huvudstyrelsens ekonomiska förvaltning

– att inhämta KC-föreningarnas verksamhetsberättelser och räkenskaper.

Huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av godkänd revisor och framläggas

på varje regions årsmöte.

§ 4 Huvudstyrelsen utser inom sig sammankallande, protokollförare, firmatecknare och övriga

funktionärer. Huvudstyrelsen utser revisor och revisors suppleant. Huvudstyrelsen

sammankallas vid behov, dock minst en gång årligen. Protokoll över huvudstyrelsens möten

skall finnas tillgängliga i regionerna.

§ 5 Räkenskapsåret för huvudstyrelsen skall utgöras av kalenderåret.

§ 6 Huvudstyrelsens upplösning förutsätter att alla regionstyrelser är eniga därom. Beslut om

upplösning skall för att bli gällande godkännas av såväl regionernas medlemsmöten som huvudstyrelsen.

Vid beslut om upplösning skall huvudstyrelsen i samråd med anslagsgivare

och revisorer föreskriva hur föreningarnas tillgångar och skulder skall fördelas.

§ 7 Medlemskap

Medlemskap i KC-regionerna sker genom skriftlig ansökan till respektive regionstyrelse.

Regionstyrelsens beslut i fråga om medlemskap kan ej överklagas.

Samtliga i regionen verksamma yrkesverksamma bild- och formkonstnärer kan ansöka om

medlemskap i KC utan krav på annan organisationstillhörighet.

Begreppet yrkesverksam konstnär definieras och bedöms i enlighet med normer motsvarande

Konstnärernas Riksorganisations invalsregler vid bedömningstillfället.

Eventuell uteslutning beslutas av regionstyrelse men kan överklagas till huvudstyrelsen.

1

Stadgar KC, 2005-04-26

§ 8 Regionstyrelse

Varje KC-region skall förvaltas av en självständig styrelse.

Regionstyrelserna består av minst fem ordinarie ledamöter. Ledamöterna bör ha geografisk

förankring och ansvara för var sin del av regionen.

Regionstyrelse utser inom sig ordförande och vice ordförande samt fördelar övriga arbetsuppgifter.

Regionstyrelse utser firmatecknare för regionen. Mandattiden är två år med möjlighet

till omval.

Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

Minst hälften av ledamöterna måste vara närvarande vid styrelsemötet för att vara beslutsmässiga.

Regionstyrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger per år eller då en ledamot så

begär.

Kallelse jämte dagordning för ordinarie möte utsändes senast 14 dagar i förväg. Styrelsemöten

skall protokollföras. Samtliga justerade protokoll samt övrig information om verksamhet

inom KC-regionen skall finnas tillgängliga för medlemmar vid förfrågan.

Regionstyrelsen skall främja informationsutbyte inom och mellan regionerna samt behandla

medlemsärenden och ansökningar.

Det åligger respektive regionstyrelse att leda verksamheten i enlighet med ändamålsparagrafen

samt att ansvara för regionens ekonomiska förvaltning.

§ 9 Regionstyrelserna skall kalla till allmänt medlemsmöte/årsmöte minst en gång årligen. Möjlighet

att poströsta finns. Poströsterna skall vara styrelsen tillhanda senast vardag före utlyst

årsmöte.

§ 10 Räkenskapsåret för regionerna skall utgöras av kalenderåret.

Verksamhetsberättelse samt räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 30 dagar före

regionens årsmöte.

§ 11 Kallelse till regionens årsmöte, som hålles före mars månads utgång, sker skriftligen. Kallelse,

som skall uppta alla ärenden som skall behandlas på årsmötet, skall vara medlemmarna

tillhanda senast två veckor före mötesdagen. Vid utskicket medföljer poströstsedlar till val

av regionstyrelse och valberedning.

§ 12 Motioner till regionens årsmöte skall vara regionstyrelse tillhanda senast den 1 februari.

§ 13 Lokala sektioner kan, efter regionstyrelsens godkännande, bildas när förutsättningar därför

finnes. Sådan sektion skall i tillämpliga delar följa dessa stadgar och av huvudstyrelse och regionstyrelse

utfärdade anvisningar.

§ 14 Vid regionens årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1 Anteckning av mötesdeltagare och antalet inkomna poströster.

2 Val av mötesfunktionärer.

3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

4 Fastställande av föredragningslista.

5 Huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

6 Regionens årsredogörelse.

2

Stadgar KC, 2005-04-26

7 Revisorernas berättelse.

8 Frågan om ansvarsfrihet.

9 Fastställande av årsavgift till regionen (medlemsavgift).

10 Inkomna motioner och av styrelse väckta förslag.

11 Beslut om regionstyrelsens storlek.

12 Val av styrelseledamöter.

13 Val av 1-2 revisorer.

14 Val av valberedning. Valberedningen utser en sammankallande.

15 Övriga ärenden.

§ 15 Upplösning av regioner eller ändring av regionindelningen kan endast ske genom majoritetsbeslut

på två på varandra följande möten med ett regionårsmötes bifall emellan i alla regioner.

§ 16 Ändring av/eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom majoritetsbeslut i huvudstyrelsen

på två på varandra följande möten med ett regionårsmötes bifall emellan i alla regioner.

3

Stadgar KC, 2005-04-26